در صورتی که دستگاه شما تحت گارانتی امداد موبایل میباشد شماره سریال گارانتی را وارد نمایید.